Kolekto da esperantigoj de anglalingvaj nomoj

Versio unua: 2013-09-11

Versio nuna: 2014-09-06

En ĉi tiu dosiero example_bank.html estas kolektitaj labormatrialoj de mia studaĵo Pri esperantigo de anglalingvaj nomoj. Krom la ekzemplaj esperantigoj mi ofte notis rusigon, tradician kajaŭ uzitan en traduko de koncerna verko.

Sergio Pokrovskij

Enhavtabelo

CEED:
La ĉashundo de la Baskerviloj (tradukis el la angla William Auld) [ĈB]
Dickens, Charles: The Posthumous Papers of the Pickwick Club
PIV2
La Ruĝhara ligo (tr. Russ Williams) [RL]
Diversaj
Diversaj materialoj
Fermita silabo kiel trajto de la angla:
La fina [i]
Liverpool
Mallongigoj

CEED:

Atlanto ← Atlanta
Briĝtaŭno ← Bridgetown (P2 donas ĥimeran «Briĝurbo»n)
Ĉarlestono ← Charleston (P2 konas nur la dancon)
Ĉesapiko ← Chesapeake
Denvero ← Denver ['dɛnvə]
Detrojto ← Detroit
Hampŝiro ← Hampshire ['hæm(p)ʃɪə]
Hobarto ← Hobart [ˈhəʊbɑːrt]
Limeriko ← Limerick [ˈlɪmərɪk] (P2 konas nur literaturan signifon)
Makenzio (= Makenzo [TS]) ← Mackenzie [məˈkɛnzɪ]
Potomako ← Potomac [pəˈtoʊmək]
Riĉmondo ← Richmond
Saskaĉevano ← Saskatchewan [səˈskæʧəwən]
Seatlo ← Seattle [sɪ'ætl]
Suskvehano ← Susquehanna [ˌsʌskwəˈhænə]
Ŝenandoo ← Shenandoah [ˌʃɛnənˈdoʊə]
Vajt-Insulo ← Isle of Wight [ˈaɪl əv ˈwaɪt] (Ŭajt-Insulo [MB, GW])
Vinipego [+MB, PM, TS] ← Winnipeg [ˈwɪnɪpɛɡ]

La ĉashundo de la Baskerviloj (tradukis el la angla William Auld) [ĈB]

Barimoro (Barrymore ['bærɪmɔ:]) : Бэрримор
Alta Barovo (High Barrow BrE [ˈbærəʊ] US [ˈbæroʊ]) : Хай-Бэрроу
Kavaliro Henriko Baskervilo
kavaliro Karlo Baskervilo (Sir Charles Baskerville [ˈbæskəˌvɪl]) : сэр Чарльз Баскервиль
Malsanulejo Ĉaring-Kruca (Charing [ˈʧærɪŋ] Cross Hospital) : Черингкросская лечебница
Erikejo Darta (Dartmoor ['dɑ:tmʊə]) : Дартмур
Devono (Devon [ˈdɛvən]) : Девоншир
Grimpeno (Grimpen) : Гримпен
Grimpena Marĉo (Grimpen Mire) : Гримпенская трясина
Frenklendo (Frankland ['fræŋklənd]) : Френкленд
Premio Ĵaksona (Jackson [ˈʤæksən] prize) : премия Джексона
lordo Klarendono (Lord Clarendon [ˈklærəndən]) : лорд Кларендон
Kum-Tresio (Coombe [ku:m] Tracey) : Кумби-Треси
la Laftera Halo (Lafter Hall) : Лефтер-холл
Lestrado (Lestrade [lɛs'treɪd, lɛs'trɑ:d]) : Лестрейд
Meripita Domo (Merripit House) : Меррипит-хаус
Jakobo Mortimero (James Mortimer ['mɔ:tɪmə]) : Джеймс Мортимер
Merfio (Murphy /'mɝfɪ/) : Мерфи
Perkinso (Perkins) : Перкинс
Roĝero (Rodger ['rɒʤə]) : Роджер
Stepeltono (Stapleton ['steɪpltən]) : Стэплтон
Ŝerloko Holmso (Sherlock Holmes BrE [ˈʃɜːlɒk həʊmz]; US [ˈʃɝːrlɑːk hoʊmz]) : Шерлок Холмс
Torsleo (Thorsley) : Торсли
Vatsono (Watson ['wɒtsən]) : Уотсон, Ватсон

Dickens, Charles: The Posthumous Papers of the Pickwick Club

Aldpordo (Aldgate ['ɔ:ld-]) : Олдгет
Altpordego (Highgate) : Хайгет
Birminghamo (Birmingham? /ˈbɜ:ɪŋəm, 'bɜ:mɪŋˌhæm]/; originale Brummagem) : Брамеджемские, kripligita «бирмингемские» (kp «Vilhelmo»)
kavaliro Tomaso Blazo (Sir Thomas Blazo) : сэр Томас Блезо
s-ro Blotono (Blotton) : Блоттон
Brikstono (Brixton ['brɪkstən]) : Брикстон
Bromptono (Brompton ['brɒm(p)tən]) : Бромтон
kolonelo Buldero (Bulder) : Балдер
Ĉathamo (Chatham [ˈʧætəm]) : Четем
Damkinzo (Dumkins) : Дамкинс
Dingledelo (Dingley Dell) : Дингли Делл
Johano Edmondo (John Edmunds) : Джон Эдмондс
Gosvelostrato (Goswell Street) : Госуэлл-стрит
la Hampstedaj Lagetoj (Hampstead ['hæm(p)stɪd] Ponds)
s-ro Hatleo (Hutley) : Хатли
Hornseo (Hornsey ['hɔ:nzɪ]) : Хорнси
Janjo (Jane) : Джейн
Jemĉjo (Jemmy ['ʤɛmɪ]) : Джимми
Joĉjo (Joe) : Джо
Kambervelo (Camberwell ['kæmbəwɛl]) : Кемберуэл
Kento (Kent) : Кент
Kvanko Samba (Quanko Samba) : Квенко Самба
Mageltono (Muggleton) : Магльтон
Manora Bieno (Manor [ˈmænə(r)] Farm) : Менор Фарм
s-ro Lufeo (Luffey) : Лаффи
Sankta Marteno-la-Granda (Saint Martin's-le-Grand) : Сент-Мартенс-Ле-Гранд
s-ro Milero (Miller) : Миллер
Paŝtejoj de Mulinzo (Mullins’ Meadows) : Маллинс Медоус
la Ora Kruciĝo (Golden Cross) : «Золотой Крест»
Lamberto (Lambert) : Лемберт
Pejno (Payne) : Пейн
Pentonvilo (Pentonwil) : Пентонвилль
Fortikaĵo Pito (Fort Pitt) : форт Питта
Samuelo Pikviko : Сэмюел Пиквик
s-ro Podro (Podder) : Поддер
Raĥaela (Rachael) : Рейчел
Robinsono [P2] Kruso (Robinson Crusoe /'rɒbinsn 'kru:sou, kru:zou/) : Робинзон Крузо
Roĉestero (Rochester BrE [ˈrɒʧɪstə(r)], US [ˈrɑːʧəstər]) : Рочестер
Sam (Sam) : Сэм (kp Tomo)
Aleksandro Selkirko (Selkirk ['sɛlkɝk]) : Александр Селькирк
Sinjoro Jozefo Smigerso (Smiggers) : Джозеф Смиггерс
s-ro Smitio (Smithie ['smɪðɪ] – aŭ -θɪ?) : Смити
Aŭgusto Snodgraso (Augustus Snodgrass ['snɒdgrɑ:s]) : Огастес Снодграсс
s-ro Staplo (Staple [ˈsteɪpl]) : Стэпл
s-ro Stragelzo (Struggles [ˈstrʌɡlz]) : Страглс
Straŭdo (Stroud [straʊd]) : Страуд
Surea flanko (Surrey [ˈsʌrɪ] side) : Сарийская сторона (Темзы)
Tapeltono (Tappleton ) : Теплтон
s-ro Tinto (Jingle) : Джингль
Toĉjo (Tommy) : Томми
Tomo (Tom) : Том (kp Sam)
Tresio Tupmano (Tracy ['treɪsɪ] Tupman ['tʌpmən]) : Треси Тапмен
s-ro Trundlo (Trundle ['trʌndl]) : Трандль
Vardlo (Wardle [wɔ:dl]) : Уордль
Vajthalo (Whitehall ['waɪthɔ:l, waɪt'hɔ:l]) : Уайтхолл
Vilhelmo (Villiam – kun V) : Уильям (kun У, kp «Birminghamo»)
Vilmoto (Wilmot ['wɪlmɒt]) : Уилмот
Natanielo Vinklo (Nathaniel Winkle) : Натэниел Уинкль

PIV2

(Mi indikas nur la pli simplan formon; ekz-e la riveron Misuro kaj ne la derivitan nomon de la subŝtato Misurio.)

Adelajdo ← Adelaide [ˈædəleɪd] : Аделаида
Alasko ← Alaska [æˈlæskə] : Аляска
Ameriko
Apalaĉoj ←
Arizono ← Arizona [ɛrɪˈzoʊnə], /ærɪˈzoʊnə/
Arkansaso ← Arkansas [ˈɑrkənsɔː] (la subŝtato)
Bajrono (Byron ['baɪ(ə)r(ə)n]) : Байрон
Baltimoro ← Baltimore [ˈbɔːltɪmɔːɹ]
Birmingamo ← Birmingham [ˈbɜ:mɪŋəm, 'bɜ:mɪŋˌhæm]
bitniko ← beatnik [ˈbi:tnɪk]
Bostono ← Boston ['bɒstən]
Ĉikago ← Chicago [ʃɪ'kɑ:goʊ] : Чикаго
Dakoto ← Dakota [dəˈkoʊtə]
Delavaro ← Delaware [ˈdɛləwɛɹ]
Dublino ← Dublin [ˈdʌblɨn]
Edinburgo ← Edinburgh ['ɛdɪnb(ə)rə]
Glasgovo ← Glasgow ['glɑ:sgəʊ] : Глазго
Hamleto ← Hamlet ['hæmlɪt]
Havajo ← Hawaii [hə'waɪɪ]
Holivudo ← Hollywood BrE [ˈhɒlɪwʊd] US [ˈhɑːlɪwʊd]
Idaho ← Idaho ['aɪdəhoʊ]
Ilinojso (Vikipedie «Ilinojo») ← Illinois [ˌɪlɨˈnɔɪ]
Iovao ← Iowa ['aɪəwə] : Айова
jankio ← Yankee ['jæŋkɪ]
Jorko ← York [jɔ:k]
Ĵersejo ← Jersey ['ʤɝzɪ]
Ĵulo ← J.P. Joule [ʤu:l] : Джоуль
Kalifornio
Kansaso ← Kansas [ˈkænzəs]
Karolino ← Carolina [kærəˈlaɪnə]
Kelvino ← Kelvin
Kentukio ← Kentucky [kɛn'tʌkɪ]
Kingstaŭno ← Kingstown [ˈkɪŋzˌtaʊn]
Klevlando ← Cleveland [ˈkli:vlənd]
Konektikuto ← Connecticut
Kolorado ← Colorado [ˌkɒlə(ʊ)'rɑ:dəʊ]
Kromvelo ← Cromwell [ˈkrɒmwɛl]
Liverpolo ← Liverpool ['lɪvəpu:l] («Liverpulo» en [PGv])
London*o ← London ['lʌndən]
Luiziano ← Louisiana [ˌlʊɪzɪ'ænə]
Majno ← Maine [ˈmeɪn] : Мэн ≠ Майн!!
Maltuso ← Malthus ['mælθəs]
Makbeto ← Macbeth [mək'bɛθ] : Макбет
Manitobo ← Manitoba [ˌmænɪˈtoʊbə]
Marilando ← Maryland [ˈmɛɹɪlənd] (!! ɛ→a)
Masaĉuseco ← Massachusetts [ˌmæsəˈʧu:sɪts]
Melburno ← Melbourn ['mɛlbən]
Miĉigano ← Michigan [ˈmɪʃɨɡən] (fr ŝ/ĉ)
Minesoto ← Minnesota [mɪnɨˈsoʊtə]
Misisipo ← Mississipi [ˌmɪsɪ'sɪpɪ]
Misuro ← Missouri [mɪˈzʊ(ə)rɪ]
Montano ← Montana [mɒnˈtænə]
Morso ← Morse [mɔ:s]
Nebrasko ← Nebraska [nɪˈbɹæskə]
Nevado ← Nevada [nɨˈvæːdə]
Nov-Hampŝiro ← New Hampshire [ˌnuːˈhæmpʃəɹ]
Ohio ← Ohio [oʊˈhaɪ.oʊ] : Огайо (de la irokeza «ohi jo» = «granda rivero»)
Oklahomo ← Oklahoma [ˌoʊkləˈhoʊmə]
Oregono ← Oregon [ˈɔrɪɡən]
Otavo ← Ottawa ['ɒtəwə]
Rod-Insulo ← Rhode Island [ˌɹoʊdˈaɪlənd] : Род-Айленд
Ŝetlando ← Shetland ['ʃɛtlənd]
Tasmanio ← Tasmania [tæzˈmeɪnɪə]
Teksaso ← Texas [ˈtɛksəs]
Tenesio ← Tennessee [ˌtɛnə'si:]
Utaho ← Utah ['ju:tɑ:]
Vajomingo ← Wyoming [waɪ'oʊmɪŋ]
Vaŝington*o ← Washington [ˈwɒʃɪŋtən]
Velingtono ← Wellington ['wɛlɪŋtən]
Vermonto ← Vermont [vərˈmɒnt]
Viskonsino ← Wisconsin [wɪˈskɒnsɨn]

La Ruĝhara ligo (tr. Russ Williams) [RL]

Alderspordo (Aldersgate ['ɔ:ldəzɡɪt] Street Station) : Олдерсгэйт (kp Pk)
Arĉjo (Archie) : Арчи
Bakerstrato (Baker ['beɪkə] Street) : Бейкер-стрит
Etono (Eton /'i:tn/) : Итон
Faringdonstrato (Farrington Street) : Фаррингдон-стрит
Flitstrato (Fleet [fli:t] Street) : Флит-стрит
Petro Ĝonso (Peter Jones /'ʤəʊnz/) : Питер Джонс
Hajd-Parko (Hyde Park ['haɪdpɑ:k]) : Гайд-парк
Ĥizkijo Hopkinso (Ezekiah Hopkins ['hɒpkɪnz]) : Иезекия Хопкинс
Jabezo (Jabez ['ʤeɪbɛz]) : Джабез
la Halo de Sankta Jakobo (St. James’s Hall) : Сент-Джемс-холл
Makfarlano (McFarlane [mək'fɑ:lɪn]) : Макферлен
Kensingtono (Kensington /'kenzɪŋtən/) : Кенсингтон
Kornvalo [P2] (Cornwall /'kɔːnwəl/) : Корнуэлл
Johano Klejo (John Clay [kleɪ]) : Джон Клей
La Matena Kroniko (The Morning Chronicle) : «Утренняя хроника»
Merivetero (Merryweather ['merɪˌwɛðə]) : Мерриуээер
Vilhelmo Moriso (William Morris ['mɒrɪs]) : Уильям Моррис
Mortimero (Mortimer ['mɔ:tɪmə]) : Мортимер
Oksfordostrato (Oxford ['ɒksfəd] Street) : Оксфорд-стрит
Papokorto (Pope’s Court) : Попс-корт
Pensilvanio (Pennsylvania [ˌpɛnsɪl'veɪnjə]) : Пенсильвания
Dunkano Roso (Duncan ['dʌŋkən] Ross ['rɒs]): Дункан Росс
Saks-Koburga placo (Saxe-Coburg ['sæks'koʊbɝɡ] Square) : Сэкс-Кобург-сквер
Skotlanda Korto (Scotland Yard [ˌskɒtlənd'jɑ:d]) : Скотленд-Ярд
Strando (the Strand [strænd]) : Стрэнд
Vincento Spaŭldingo (Vincent Spaulding ['spɔ:ldɪŋ]) : Винсент Сполдинг
Maria Suderlando (Mary Sutherland ['sʌðələnd]) : Сазерленд
Vilsono (Wilson [wɪlsn]) : Уилсон, Вильсон

Diversaj

Anabelo [MB]
Arĉibaldo [MB]
Ĉeŝira Kato [DB] ← Cheshire Cat [ˈʧɛʃə, ˈʧɛʃɪə]
Disneo
Duglaso [MB]
Edisono ← Edison
Falklando(j) [MB]
Golfstrimo [EB] ← Gulf Stream («Golfofluo» en P2)
Farevala [PM] ← Cape Farewell
Grandisono [Eŭ] ← Grandison ['ɡrændɪsn]
Guglo ← Google [ˈɡuːɡl]
Humfreo [ACh] ← Humphrey
Humpti Dumpti [DB] ← Humpty Dumpty [ˈhʌmptɪˈdʌmptɪ] : Шалтай-Болтай; fr Rondu-Pondu
Jabberwocky → Ĵargonbesto [M. Boulton], Ĝaberŭoko [Mark Armantrout] : Бармаглот; Latine: Gaberbocchus
Jeloŭstono [EK] ← Yellostone
Kanterburgo [Npv] ← Canterbury
Kardifo [MB] ← Cardiff
Koperfildo [ACh] ← Copperfield
Kventeno [Npv] ← Quentin
Lidzo [Npv:ja-eo] ← Leeds [li:dz] : Лидс
Linkolno [ACh] ← Lincoln
Losanĝelo [MB] ← Los Angeles
Lovlaso [Eŭ] ← Lovelace ['lʌvleɪs]
Melmoto [Eŭ] ← Melmoth [0]
Reginaldo [MB] ← Reginald ['rɛʤɪnld]
Riĉardsono [Eŭ] ← Richardson
Rosvelto [ACh] ← Roosevelt [ˈroʊzvɛlt]
Rossa Maro [PM] ← Ross Sea
Salsburio [MB] ← Salisbury ['sɔ:lzb(ə)rɪ] : Солсбери
Saskaĉevano [TS] ← Saskatchewan
Sidneo [MB] ← Sidney, Sydney ['sɪdnɪ]
Simpsona Dezerto [Npv:ja-eo] ← Simpson Desert
Adamo Smito [Eŭ] ← Adam Smith [smɪθ]
Stanleo [MB] ← Stanley ['stænlɪ] : Стэнли
Stirlingo [Npv:UEA] ← Stirling ['stɝlɪŋ]
Stratfordo [ACh] ← Stratford ['stɹætfəɹd]
Ŝajloko [PGv] ← Shylock ['ʃaɪlɒk]
Ulstro [TS] ← Ulster ['ʌlstə] : Ольстер
Valtero Skoto [Z, PIV] ← Walter Scott
Vindsoro [ACh] ← Windsor ['wɪn(d)zə] : Виндзор

Des Moines [də'mɔɪn] геогр. г. Де-Моин: The capital and largest city of Iowa

Diversaj materialoj

  Видиадхар Сураджпрасад Найпол (англ. Vidiadhar Surajprasad Naipaul) (/ˈnaɪpɔːl/ or /naɪˈpɔːl/
Isaacus Newtonus Ισαάκ Νεύτων – Loĵbano: aisak.niuton

Vortaro de Esperanto

Idaho – Ee-dah-how – http://en.wikipedia.org/wiki/Idaho#Etymology

  Buckingham [ˈbʌkɪŋəm]
  Vinzoro ?? Windsor [ˈwɪnzə]
  Bath [bɑ:θ] Bado (WA)?? (_pl. baths [bɑ:ðz]) ??

Newcastle [ˈnjuːkɑːsl] (Br), [ˈnuːkæsl]

Christopher Marlowe

la Tudora vokalŝovo.

Fermita silabo kiel trajto de la angla:

chitchat
ding-dong
flim-flam
foghorn leghorn
giggle gaggle
helter-skelter
hobnob
hocus-pocus
hubbub
mish mash
mishmash
pish-tush
rabble-scrabble
ragtag
razzle-dazzle
riff-raff
ship-shape
slipslop
zig-zag

La fina [i]

Topsy-turvy;
Tricky Dicky
achey-breaky
airy-fairy
artsy-fartsy
bada-bing
bee's knees
boo-hoo
boogie-woogie
bow-wow
bunga bunga
clickety-clack
dilly-dally
double-trouble
dribble-drabble
fancy-shmancy
fender bender
fiddle-faddle
freaky-deaky
fuddy-duddy
funny money
fussy hussy
fussy-gussy
fuzzy wuzzy
habbie-gabbie
handy-andy
hanky-panky
harum-scarum
heebie-jeebies
henny-penny
herky-jerky
hidey hole
higgledy-piggledy
hippety-hoppety
hoi polloi
hoity-toity
hokey pokey
holus-bolus
holy moly
honky-tonky
hoochie coochie
hoodoo
hoohah
humpty dumpty
hunky-dory
hurdy-gurdy
hurly-burly
itsy-bitsy
jelly-belly
jiggery-pokery
jingle jangle
lillypilly
looky-loo
loosey-goosey
lovey-dovey
mumbo jumbo
namby-pamby
niminy-piminy
nitty gritty
nosey-posey
okey-dokey
oompa-loompa
party hearty
phony-baloney
piggly-wiggly
pitter-patter
pow-wow
randy-dandy
ringy-dingy
rinky-dink
roister-doister
roly-poly
rootin' tootin'
shilly-shally
smelly-nellie
snickersnee
teensy weensy
teeny tiny
teeny weeny
teepee
teeter-totter
topsy turvy
tricky-dicky
tussie-mussie
tutti frutti
tuzzy-muzzy
walkie-talkie
wanker-spanker
weirdy-beardy
whim-wham
wibble-wobble
wiggle-waggle
willy-nilly
wire-worm
wishy-washy
yakety-yak
yoo-hoo
ziggy-zoggy

https://www.wordnik.com/lists/double-trouble

Liverpool

Eĉ france malnova kanzono rimas la urbonomon Liverpool kun foule.

Manchester et Liverpool (les paroles):

Manchester et Liverpool
Je me revois flânant le long des rues
Au milieu de cette foule
Parmi ces milliers d’inconnus
Manchester et Liverpool
Je m’en allais dans tous les coins perdus
En cherchant ce bel amour
Que près de toi j’avais connu

Je t’aime, je t’aime
Que j’aime ta voix
Qui me disait:
“Je t’aime, je t’aime”
Et moi j’y croyais tant et plus

Mallongigoj

ACh = André Charpillod
DB = Donald Broadribb
EB = E. Bokarev
EK = Eo-korea vortaro de Hajpin Li, 1983
Eŭ = «Eŭgeno Onegin» (trad. V. Melnikov)
GE = E. Grimley Evans: Esperantigo de anglaj loknomoj
GW = Varingjeno
Npv = A. Cherpillod: Nepivaj vortoj. 1988.
MB = Esperanto-angla vortaro de M.C. Butler (1967)
PGv = Parnasa Gvidlibro
PM = Poŝatlaso de la mondo
TS = Tibor Sekelj
WA = William Auld